CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

V/v xin gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020