CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

V/v công bố thông tin Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty