CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiếm soát. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.