CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm Nghị quyết HĐQT)