CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Thông báo vv chi trả tiền hỗ trợ chi phí hỏa táng người tử vong do dương tính với Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (danh sách cụ thể tại công văn 4840/STC-HCSN kèm theo)