CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (thay thế cho thông báo số 31/TB-PVMT ngày 04/05/2022)