CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG Dịch Vụ Mai hỏa táng hải phòng

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018